Přejít k hlavnímu obsahu

Obchodní podmínky česky

OBCHODNÍ PODMÍNKY FILMOVÝCH LABORATOŘÍ ZLÍN, a.s.

Tyto Obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen NOZ) a v souladu s § 1751, odst. 1 NOZ upravují práva a povinnosti mezi společností Filmové laboratoře Zlín, a.s. IČ: 26737523, zapsaná v OR MS v Brně oddíl B, vložka 8384, se sídlem Filmová 174, 760 01, Zlín (dále jen „FLZ“) na straně jedné a jednotlivými zákazníky (dále jen „zákazník“) na straně druhé a platí pro provedení díla resp. pro dodávky produktů a služeb Filmových laboratoří Zlín kterémukoliv zákazníkovi.

Tyto Obchodní podmínky budou platit namísto jakýchkoli podmínek uvedených nebo citovaných v objednávce zákazníka nebo v korespondenci nebo kdekoli jinde, nebo které jsou používány v běžné obchodní praxi nebo při jednání, pokud nebyly konkrétně dohodnuty v písemné podobě oprávněným pracovníkem FLZ a jakákoli domnělá ustanovení, která jsou s nimi v rozporu, se tímto vylučují a ruší.

V případě uzavření písemné smlouvy o dílo jsou tyto Obchodní podmínky nedílnou součástí uzavřené smlouvy mezi FLZ a zákazníkem. Obsah smlouvy a veškerá jednání mezi FLZ a zákazníkem vedená za účelem sjednání konkrétních smluvních podmínek této smlouvy musí být interpretovány v souladu s těmito Obchodními podmínkami. V případě rozporu obsahu příslušné smlouvy a těchto Obchodních podmínek má přednost obsah příslušné smlouvy.

V případě, že FLZ a zákazník neuzavřou příslušnou smlouvu o dílo v písemné formě, považuje se smlouva o dílo dle §2586 a násl. NOZ za uzavřenou v okamžiku doručení potvrzení FLZ o přijetí objednávky na e-mailovou adresu zákazníka resp. poštovní adresu zákazníka uvedenou v objednávce. Předmětem takto uzavřené smlouvy o dílo je provedení služeb – zpracování a výroba filmových materiálů na zakázku včetně dodání nezbytných produktů (dále jen „dílo“).

 1. OBJEDNÁVKY

(a) Podmínkou účinnosti objednávky zákazníka je řádné vyplnění objednávky. Zákazník je povinen v objednávce uvést následující údaje.

Řádně vyplněnou objednávku zašle zákazník na E-mail adresu: filmlab@filmlabzlin.cz nebo na poštovní adresu: Filmové laboratoře Zlín, a.s., Filmová 174, 760 01, Zlín.

(b) FLZ nebude vázán žádnou doručenou objednávkou, která nebude potvrzena oprávněným pracovníkem FLZ. Přijatá objednávka může být změněna nebo zrušena pouze se souhlasem FLZ a poskytnutí tohoto souhlasu oprávněným pracovníkem FLZ nijak neovlivní právo FLZ požadovat od zákazníka plnou kompenzaci veškeré újmy, ztrát nebo výdajů, vzniklých z důvodu takové změny nebo zrušení.

 • datum sepsání objednávky
 • přesná identifikace objednatele resp. zákazníka (obchodní firma, IČO resp. datum narození, místo sídla)
 • přesně specifikované požadavky resp. konkrétní určení objednaných služeb a produktů

(c) FLZ má právo odmítnout jakékoli materiály ke zpracování resp. nepotvrdit doručenou objednávku bez udání důvodu.

(d) Odesláním závazné objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek platných v okamžiku provedení objednávky a uveřejněných na internetových stránkách FLZ www.filmlabzlin.cz. Současně akceptuje ceny dle individuální cenové nabídky FLZ resp. dle aktuálního Ceníku FLZ v případě absence individuální cenové nabídky. Na tyto Obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaných služeb a produktů.

 1. ÚČTOVANÉ CENY A CENOVÉ NABÍDKY

(a) Ceny za služby a výrobky jsou vždy uváděny a účtovány v CZK či jiné měně bez DPH dle dohody FLZ se zákazníkem. Přepočet na cizí měny ve všech nabídkách je pouze orientační, konečné ceny jsou účtovány dle aktuálního směnného kurzu vůči CZK. Bez ohledu na jakékoli ceny uvedené v jakékoli nabídce či objednávce jsou účtovány ceny FLZ platné v době dodání produktů, výrobků a služeb; výjimkou jsou ceny uvedené včasově limitovaných cenových nabídkách. Aktuální Ceník s platnými cenami bude zákazníkovi poskytnut na požádání.

(b) FLZ bude mít právo požadovat od zákazníka další poplatky související s
(i) veškerými daněmi včetně dovozního a vývozního cla, místních a jiných poplatků souvisejících s dodáním a poskytnutím produktů, výrobků a služeb,
(ii) náklady na provedení dodávky v souladu s podmínkou čl. 5 písm (a) těchto Obchodních podmínek nebo
(iii) dalšími náklady vzniklými v souvislosti s kvalitou materiálu zákazníka, který nebyl způsobilý pro normální zpracování (např. když jsou negativy staré a vyschlé, napadené plísní či octovým syndromem, mají poškozené okraje nebo jsou špatně navinuty) nebo
(iv) dalšími náklady pokud mají být služby, produkty nebo výrobky dodány mimo běžnou pracovní dobu
(v) dalšími náklady v případě subdodávek produktů, výrobků nebo služeb (kdy budou účtovány náklady plus 10%)

(c) Ceny účtované FLZ podléhají dani z přidané hodnoty v běžné sazbě a všem dalším poplatkům uvedeným v písm (b) tohoto článku.

(d) Čistá délka dílu audiovizuálního záznamu (dále jen „délka“) je vzdálenost mezi prvním a posledním obrazovým polem. Hrubá délka je čistá délka dílu zvětšená o délku úvodních a koncových pásů. Účtovaná délka při výrobě vyrovnávacích a distribučních kopií je vyexpedovaná hrubá délka kopie plus 10 m na kotouč nezávisle na formátu.

(e) Zpracování negativu a výroba kopie denní práce je účtována čistou délkou. Za každou laboratorní roli zpracovaného negativu a vyrobené kopie denní práce se účtuje pevná částka, která zahrnuje úvodní, koncové, ochranné pásy, středovku a obal.

(f) Více kratších částí „od značky“ v jednom kotouči se z důvodů zachování kvality kopíruje souvisle jako jeden úsek. Účtovanou délkou v případě kopírování „od značky“ se rozumí označená délka plus 5m za každý kopírovaný úsek.

(g) FLZ zpracovává zakázky v běžné pracovní době, tzn. po – pá od 7:00 do 18:00.
Za provádění díla resp. poskytování služeb dle této smlouvy na základě speciálního požadavku zákazníka, kdy bude nezbytné dílo provádět v nočních směnách, v sobotu, v neděli a ve státní svátek bude FLZ účtovat zákazníkovi jednorázový příplatek 60.000,-Kč ke každé objednávce.

(h) Cenové nabídky FLZ jsou sestaveny na základě požadavků a odhadů zákazníka a neberou si za cíl pokrýt celý možný řetězec či varianty výroby – work-flow.

(i) Účtovaná cena za služby a výrobky FLZ se odvíjí od skutečného množství provedených prací (či výrobků), nikoli dle odhadů cen v cenových nabídkách

 1. MATERIÁL ZÁKAZNÍKA

(a) Definice: V těchto podmínkách „materiál zákazníka“ znamená veškerý hmotný materiál, svěřený FLZ zákazníkem nebo na jeho příkaz, ať tento materiál resp. záznamy na tomto materiálu jsou chráněny autorským právem, nebo nejsou; jakýkoli materiál odvozený z materiálu zákazníka bude v těchto podmínkách označován jako „výrobky“; „zboží“ bude znamenat jak materiál zákazníka, tak výrobky.

(b) Riziko a pojištění: FLZ vynaloží při poskytování výrobků a služeb veškerou přiměřenou péči. FLZ však přijímá a zpracovává materiál zákazníka zcela výhradně na zákazníkovo riziko a nebude odpovídat za žádné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu s výjimkou uvedenou v článku 6. těchto Obchodních podmínek. FLZ není povinný pojistit žádný materiál zákazníka, pokud je v držení FLZ nebo v přepravě a zákazníkům je doporučeno, aby před předáním tohoto materiálu FLZ nebo přepravci na své vlastní náklady svůj materiál pojistili na plnou hodnotu pro případ veškerých rizik.

(c) Značení atd.: Zákazník zajistí, aby při dodání FLZ byl veškerý zákazníkův materiál opatřen jasným označením, pokud jde o povahu tohoto materiálu a jasným popisem veškerého speciálního zpracování nebo jiných požadavků spolu s plným kontaktním jménem a údaji o zástupci zákazníka. FLZ nenese odpovědnost za jakékoli vícenáklady vzniklé při zpracování materiálů způsobené chybně uvedenými údaji (např. změnou názvu zakázky).

(d) Uložení: Na žádost FLZ zákazník neprodleně poskytne FLZ pokyny pro naložení se zbožím, které může být v držení FLZ na základě objednávky zákazníka a pokud je neobdrží, může FLZ podle vlastního uvážení, ale na náklady zákazníka a na jeho riziko buď toto zboží zlikvidovat, nebo uskladnit. FLZ může kdykoli požádat zákazníka, aby si odebral veškeré nebo část zboží a uhradil veškeré dlužné poplatky za uskladnění ve výši dle aktuálního Ceníku FLZ. Pokud zákazník neodebere toto zboží a nezaplatí FLZ tyto poplatky, může FLZ zaslat zákazníkovi upozornění na poslední známou adresu zákazníka s poskytnutím 30 dnů zákazníkovi na provedení příslušných opatření nebo poskytnutí konkrétních instrukcí FLZ pro odběr tohoto zboží a proplacení daných poplatků. V případě, že tato opatření nebo pokyny nebudou FLZ v této době poskytnuty, bude mít FLZ právo zboží zlikvidovat nebo jinak odstranit, aniž by jí tím vznikl vůči zákazníkovi jakýkoli závazek.

(e) Přejímka negativů k výrobě kopií nebo rozmnožovacích materiálů je podmíněna technickým nálezem ve FLZ. Nevyhovující stav nebo nemožnost zpracování oznámí FLZ zákazníkovi a zároveň navrhnou nápravná opatření umožňující realizaci zakázky.

(f) Naexponovaný filmový materiál je zákazník povinen předat FLZ ke zpracování do laboratoře navinutý v kotoučích s vloženým pevným středem, zabalený ve světlotěsném sáčku a uložený v uzavřené kovové krabici, zajištěné proti náhodnému otevření lepicí páskou. Krabice musí být řádně označena štítkem, z něhož je zřejmý název filmu, typ materiálu, emulzní a licí číslo, přibližná metráž, údaj o umístění čistého materiálu pro senzitometrii, jméno kameramana, případně požadavek na nestandardní vyvolávání. Obzvlášť výrazně je nutno vyznačit, zda jde o černobílý nebo barevný materiál. Štítky, krabice i světlotěsné sáčky je možno získat zdarma pro projekty, které se zpracovávají ve FLZ.

(g) Zákazník nesmí filmový materiál před vyvoláním značit žádným zásahem do jeho mechanického stavu ani opatřovat jakýmkoliv popisem. V případě potřeby FLZ doporučuje využít popisu odolného proti vodným roztokům.

(h) Pokud má zákazník podezření, že materiál byl mechanicky poškozen v kameře, musí odpovědnému pracovníkovi FLZ sdělit, jak požaduje postupovat. V případech, kdy je zjištěno mechanické poškození negativu před vyvoláním, bude poškozená část negativu vystřižena a negativ zpracován. Negativy se vyvolávají podle standardních procesů stanovených firmou Kodak.

(i) Podklady pro střih negativu musí být zpracovány tak, aby čistá délka jednoho filmového dílu nepřesáhla 590 m (hrubá 607 m). S touto skutečností se musí počítat i při ozvučení filmu. Zvuk musí být realizován tak, aby jej nerušilo prolnutí při následném dílu. Nejkratší délka záběru je v běžném provozu z technických důvodů omezena na 8 filmových okének. Technologie černobílých pasáží v barevném negativu musí být předem projednány s technologem laboratoří.

 1. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

(a) Předpisy: Zákazník zajistí, aby jeho zaměstnanci, spolupracovníci, subdodavatelé a zástupci:

(i) dodržovali požární a bezpečnostní předpisy a veškeré zákonné požadavky týkající se prostor FLZ
(ii) řídili se pokyny FLZ při provozu a užívání jakéhokoli zařízení nebo vybavení FLZ. Zákazník se zavazuje uhradit FLZ veškerou újmu tj. zejména nikoliv výlučně ztráty a výdaje vzniklé v případě, že toto nebude dodrženo (ať už bude mít FLZ nezávislý žalobní důvod vůči dotyčnému zaměstnanci, spolupracovníkovi, zástupci nebo subdodavateli či nikoli).

(b) Záruky a odškodnění: Zákazník zaručuje, že:
(i) vlastní nebo má oprávnění vlastníka materiálu zákazníka k předání materiálu zákazníka do držení FLZ
(ii) má oprávnění zadávat FLZ objednávky týkající se materiálu zákazníka a zejména, že při plnění objednávek zákazníka FLZ neporuší právo žádné třetí strany k duševnímu vlastnictví, autorským právům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám, patentům ani jakákoliv jiná práva třetí strany
(iii) materiály zákazníka neobsahují nic, co by bylo v rozporu s jakýmkoli zákonným předpisem, dobrými mravy, veřejným pořádkem, nebo obvyklou slušností nebo co by vystavilo nějakou osobu občanskoprávnímu nebo trestnímu stíhání
(iv) zákazník odškodní FLZ v případě jakýchkoli nákladů FLZ spojených s řízením ve věci žalobních nároků, přímých nebo nepřímých (včetně všech nákladů na právní zastoupení a soudních poplatků) a jakýchkoliv výdajů FLZ spojených s jakýmikoli škodami a ztrátami požadovaných po FLZ nebo FLZ způsobených jestliže vznikly z důvodu porušení kterékoli ze záruk uvedených v písm. b. (i) až (iii) tohoto článku včetně této podmínky.

(c) Oprávnění týkající se duševního vlastnictví a autorských práv: Na žádost FLZ zákazník předloží FLZ do 3 pracovních dnů dokumenty, ze kterých zákazník odvozuje svá oprávnění uvedené v písm. (b) odst. (ii) tohoto článku a umožní FLZ pořízení kopií těchto dokumentů.

(d) FLZ nenese žádnou odpovědnost za případné porušení práv třetích osob, které by vzniklo v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy.

 1. DODÁNÍ

(a) Místo dodání: Ve všech případech se expedice zboží a výrobků uskuteční v prostorách FLZ na adrese Filmová 174, Zlín. Na žádost zákazníka, na jeho náklady a výhradní riziko FLZ může zajistit dodání zboží na jakoukoli adresu uvedenou zákazníkem za předpokladu, že bude výhradní povinností zákazníka pojistit zboží (jak při přepravě, tak i po dobu, kdy je zboží v držení nebo pod kontrolou FLZ).

(b) Doba dodání: FLZ vynaloží veškeré přiměřené úsilí na dodání díla resp. zboží ve lhůtě dohodnuté se zákazníkem, ale nebude odpovídat za žádné ztráty nebo škody vzniklé z důvodu pozdního dodání, ať bylo způsobeno jakkoli. Data dodávek jsou přibližná a závisejí na dodání příslušných materiálů zákazníka FLZ. FLZ nebude mít odpovědnost za pozdní dodání zboží, a to i v případě, že FLZ neupozorní zákazníka na nějaké zdržení s dodáním zboží. Žádné zdržení FLZ s dodáním zboží (ať již způsobené zaviněním FLZ nebo bez zavinění FLZ) nebude důvodem k ukončení nebo zrušení objednávky ze strany zákazníka resp. k odstoupení zákazníka od smlouvy.

(c) Speciální balení: Zákazník uhradí náklady na jakékoli speciální balení požadované zákazníkem nebo balení, které bude považováno za nezbytné pro dodání jinými, než obvyklými prostředky FLZ pro dodávky.

(d) Vyšší moc: Aniž by byla omezena všeobecnost ustanovení písm. (b) tohoto článku, nebude mít FLZ odpovědnost za jakoukoliv újmu zejména nikoliv výlučně za jakékoli zdržení, ztrátu nebo škodu v případě událostí způsobených vyšší mocí, zásahů civilních nebo vojenských orgánů, požárů, povodní, epidemií, karanténních omezení, válek, nepokojů, stávek, obtíží s pracovníky, selhání zařízení, dopravních zdržení, nedostatku materiálu nebo jiných podobných příčin a veškerých zdržení způsobených jednáním nebo opomenutím zákazníka nebo nějaké třetí strany mimo kontrolu FLZ. V případě takového zdržení bude datum dodávky zboží nebo jeho přepravy považováno za prodloužené o dobu rovnající se tomuto zdržení.

 1. KVALITA A VYMEZENÍ ZÁRUK

(a) Kvalita služeb: FLZ vynaloží veškerou náležitou péči na provádění služeb a dodání produktů. FLZ neposkytuje žádné záruky nebo ujištění (výslovné nebo vyplývající ze zákona nebo jinak), pokud jde o standard nebo kvalitu dodaných produktů a služeb, týkající se uspokojivé kvality produktů nebo vhodnosti produktů pro určitý účel.

(b) Vady: Kde nebyla způsobena žádná škoda na materiálech zákazníka, ale zákazník není spokojen s kvalitou nějakého produktu nebo služby a sdělil písemně FLZ během 7 dnů od dodání produktu nebo služby a vada vznikla jinak než

(i) vadou zákazníkova materiálu
(ii) při dodržování pokynů zákazníka FLZ
(iii) tím, že zákazník nesprávně používal zařízení FLZ nebo
(iv) z důvodu vady v příslušném procesu
pak FLZ na své vlastní náklady vynaloží přiměřené úsilí na nápravu této vady, ale nebude mít žádnou další odpovědnost.

(c) Napravitelná škoda: Bude-li způsobena napravitelná škoda na materiálech zákazníka v důsledku technických obtíží, zanedbání, neplnění nebo porušení smlouvy ze strany FLZ, jejími zaměstnanci, subdodavateli nebo zástupci (a toto zanedbání, neplnění nebo porušení smlouvy je vzato na vědomí oprávněným zaměstnancem FLZ) a zákazník uvědomil FLZ písemně do 7 dnů od okamžiku vzniku škody nebo ztráty, je odpovědnost FLZ vymezena tak, že na své vlastní náklady vynaloží přiměřené úsilí na nápravu této škody. Strany si výslovně sjednávají, že pokud bude mít dílo podle této smlouvy vadu a vada bude odstranitelná, nemůže zákazník, požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná.

(d) Nenapravitelná škoda: Bude-li způsobena nenapravitelná škoda na materiálech zákazníka v důsledku technických obtíží, zanedbání, neplnění nebo porušení smlouvy FLZ, jeho zaměstnanci, subdodavateli nebo zástupci (a toto zanedbání, neplnění nebo porušení smlouvy je vzato na vědomí oprávněným zaměstnancem FLZ) a zákazník uvědomil FLZ písemně do 7 dnů od okamžiku vzniku škody nebo ztráty, je odpovědnost FLZ vymezena tak, že uhradí v souladu s aktuálním Ceníkem FLZ náklady na náhradu materiálu vpodobě neexponovaného filmu poškozeného nebo ztraceného FLZ. FLZ se současně vzdá úhrady za provedení díla resp. za zpracování nenapravitelně poškozeného nebo ztraceného filmu. Pokud zákazník zaplatil předem, bude mu příslušná částka vrácena.

(e) Určení škody: FLZ případně vzniklou škodu posoudí a určí, zda je škoda napravitelná nebo nenapravitelná v souladu s podmínkami dle písm. (c) a (d) tohoto článku. FLZ poté podá zprávu zákazníkovi, co má být podniknuto za daných okolností.

(f) Omezení odpovědnosti: FLZ nebude mít žádnou další odpovědnost vůči zákazníkovi s výjimkou té, která je stanovena v těchto Obchodních podmínkách v písm. (b) až (d) tohoto článku. FLZ nebude v žádném případě a za žádných okolností odpovědný za jakoukoliv způsobenou újmu tj. zejména nikoliv výlučně za jakýkoliv ušlý zisk nebo jakékoliv škody i nepřímé nebo zvláštní případy škody nebo nepřímé ztráty, náklady, výdaje nebo jiné nároky (zavinění zanedbáním FLZ, jeho zaměstnanci nebo zástupci nebo jinak), které vznikly v důsledku nebo v souvislosti s dodáním výrobků nebo služeb FLZ, s výjimkou prokázané újmy způsobené ze strany FLZ úmyslně či z hrubé nedbalosti, a zákazník se vzdává práva na náhradu újmy vzniklé mu v této souvislosti.

(g) Zákazník se vzdává veškerých práv na subrogaci svých zajistitelů nebo pojišťovatelů vůči FLZ na základě jakékoli pojistné smlouvy pro pojistné krytí zákazníka nebo jeho materiálů.

(h) Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu prohlédnout dílo resp. zboží při jeho odběru nebo převzetí a v případě zjištěných vad sepsat o výsledku prohlídky protokol a doručit jej FLZ.

(i) Reklamace množstevních vad, kdy dodané množství, či sortiment neodpovídá množství uvedenému na dodacím listě, je přípustná ve lhůtě do 5 pracovních dnů od převzetí, nebo obdržení dodávky díla, jinak nárok z reklamace zaniká. Zákazník je povinen doložit číslo dodacího listu a faktury.

(j) Zjevné vady díla je zákazník povinen reklamovat nejpozději v okamžiku převzetí díla resp. zboží, jinak nárok z reklamace zaniká. Skryté vady díla je zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

(k) Reklamace ze strany zákazníka musí být uplatněna písemnou formou na E-mail adresu FLZ: filmlab@filmlabzlin.cz, a musí jednoznačně specifikovat reklamované nedostatky. Neoznámení vad ve stanovených lhůtách znamená, že zákazník dodávku díla resp. zboží bez připomínek přijal. Pokud bude zjištěno, že reklamovaná vada vznikla v důsledku nesprávného užívání díla nebo nešetrné manipulace s dílem, zákazníkovi zaniká nárok na reklamaci.

 1. PLATBY

(a) Ceny služeb a produktů se stanovují na základě dohody FLZ se zákazníkem formou akceptace individuální cenové nabídky nebo cen dle aktuálního Ceníku FLZ.

(b) Při poskytnutí služeb může FLZ požadovat zálohovou platbu, nebo platbu předem.

(c) Zákazník souhlasí s tím, že standardní splatnost faktury je 14 dní od vystavení faktury, pokud se FLZ se zákazníkem nedohodne jinak.
Zákazník souhlasí s elektronickou fakturací.

(d) FLZ a zákazník se výslovně dohodli, že zákazník nabude vlastnické právo k dílu resp. výrobkům a produktům teprve úplným zaplacením ceny.

(e) Všechny platby budou FLZ převedeny na účet uvedený v jeho fakturách a platby zasílané poštou budou na riziko zákazníka. FLZ si vyhrazuje právo účtovat úrok z prodlení ze všech dlužných částek po určené době splatnosti se sazbou 0,1 % za každý den prodlení, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. V případě prodlení s úhradou plateb ze strany zákazníka je FLZ oprávněn přerušit poskytování služeb resp. provádění díla po dobu, kdy bude zákazník v prodlení s úhradou dlužné částky. O tuto dobu se prodlužuje termín dodání díla resp. zboží. Prodlení s placením ceny delší než 14 dnů je podstatným porušením smlouvy, pro nějž je FLZ oprávněn odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení zákazníkovi.

(f) Všechny částky uvedené v individuální cenové nabídce FLZ a v Ceníku FLZ jsou bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována dle platné zákonné sazby.

 1. ZADRŽOVACÍ PRÁVO

Vedle jakýchkoli jiných zadržovacích práv nebo opatření, k nimž může být FLZ oprávněn, a aniž by tímto byla tato práva a opatření dotčena, bude mít FLZ všeobecné zadržovací právo k veškerým materiálům zákazníka a výrobků v držení FLZ za jakékoli částky dlužné zákazníkem FLZ a FLZ bude mít právo odepřít vydání a ponechat si v držení a odmítnout přístup k jakýmkoli materiálům zákazníka a výrobků v držení FLZ, pokud nebude uhrazena platba jakýchkoli částek po lhůtě splatnosti dlužných zákazníkem FLZ (ať se vztahují k zadrženým materiálům a výrobkům či nikoli). Pokud by se FLZ rozhodl využít toto všeobecné zadržovací právo, zůstává v platnosti povinnost zákazníka pojistit materiály zákazníka a FLZ nepřejímá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené na materiálech zákazníka, zadržených na základě těchto podmínek všeobecného zadržovacího práva.

Jakékoli požadavky na úpravu týkající se faktur je nutné FLZ předat do 14 dnů od data vystavení dané faktury nebo se bude mít za to, že se zákazník tohoto nároku vzdal.

 1. TITULKY
 2. Zákazník se zavazuje uvést jméno Filmové laboratoře Zlín, a.s.. v závěrečných titulcích filmu resp. jiného audiovizuálního díla na všech kopiích šířených na celém světě. Toto uvedení bude zákazník s FLZ předem konzultovat a předloží FLZ titulkovou listinu ke schválení. V závěrečných titulcích bude uvedeno:
 3. a) pokud byl zpracován negativ ve Filmových laboratořích Zlín, a.s. titulkem
  „Zpracovaly Filmové laboratoře Zlín, a.s.“, resp. „Processed by Film Laboratories Zlín, a.s.“, a logo FLZ
 4. b) pokud byly vyrobeny vyrovnávací kopie ve Filmových Laboratořích Zlín, a.s. „Barevné korekce Filmové laboratoře Zlín, a.s.“ resp. „Color by Film Laboratories Zlín, a.s.“, a logo FLZ

Filmové laboratoře Zlín, a.s.“  dodá zákazníkovi podklady pro uvedení loga FLZ.
Zákazník se dále zavazuje v titulcích dle tohoto odstavce uvést jména zaměstnanců FLZ podílejících se na zakázce (díle) a příslušné funkce těchto zaměstnanců.

 1. Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle odst.1 tohoto článku se zákazník zavazuje uhradit FLZ smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů od doručení písemné výzvy k její úhradě zákazníkovi.
 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(a) Zákazník se s těmito Obchodními podmínkami a jejich obsahem seznámil a na základě své svobodné, skutečné a vážné vůle s nimi souhlasí.

(b) Neplatnost některého ustanovení těchto Obchodních podmínek mezi stranami nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

(c) Pro obchodní vztahy mezi FLZ a zákazníkem se ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 NOZ vylučuje přijetí návrhu FLZ na uzavření smlouvy (nabídka) s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky.

(d) V souladu s § 1765 NOZ na sebe obě smluvní strany přebírají nebezpečí změny okolností. Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením smlouvy plně zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy.

(e) Zákazník není oprávněn použít k započtení proti pohledávkám FLZ za zákazníkem vzniklým na základě smlouvy o dílo nebo těchto Obchodních podmínek své pohledávky za FLZ. Zákazník není dále oprávněn postoupit svá práva a/nebo převést své povinnosti ze Smlouvy o dílo nebo z těchto Obchodních podmínek, ani postoupit smlouvu o dílo na žádnou třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu FLZ.

(f) FLZ si vyhrazuje právo kdykoli písemně upravit tyto Obchodní podmínky a vydat jejich nové znění. Upravené Obchodní podmínky budou písemně oznámeny zákazníkovi, který má uzavřenou Smlouvu o dílo, nejpozději 30 dnů před jejich účinností, a pokud je zákazník písemně neodmítne nejpozději do nabytí jejich účinnosti, platí, že je přijal. Jestliže zákazník nové Obchodní podmínky odmítne, považuje se takové odmítnutí za výpověď smlouvy o dílo s 30denní výpovědní dobou od doručení odmítnutí FLZ, pokud není ve smlouvě o dílo sjednáno jinak.

(g) Tyto Obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Pro otázky těmito Obchodními podmínkami neupravené se sjednává použití NOZ. Veškeré spory budou projednávány českými soudy, přičemž místně příslušným je soud dle sídla FLZ.

(h) Tyto Obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.1.2016.